Zadzwoń do nas: +48 502 579 926
Wyślij nam email: biuro@awers-art.pl

Polityka Prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Awers-Art Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Prószkowskiej 83/1 prowadząca stronę internetową pod adresem www.awers-art.pl.

Obowiązek informacyjny wynika z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj.:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Kontakt w sprawie Twoich danych osobowych, zmiany Twoich danych osobowych, uzupełniania lub ich wycofania jest dostępny listownie pod adresem Prószkowska 83/1, 45-758 Opole, telefonicznie pod numerem +48 502 579 926 lub mailowo, pod adresem biuro@awers-art.pl.

Wyrażenie zgody na użycie Państwa danych osobowych otrzymujemy od Państwa podczas rejestracji na stronie internetowej lub drogą mailową, podczas zawierania umowy pośrednictwa sprzedaży.

Twoje dane osobowe są wykorzystywane do realizacji umów, oraz kontaktowaniem się z Państwem celem finalizacji umów, dokonaniem i otrzymaniem płatności. Otrzymane dane osobowe są wykorzystywane również do celów podatkowych i rachunkowych, prowadzenia ewidencji oferowanych i aukcji zakończonych sprzedażą, przeciwdziałania praniu pieniędzy i wspierania terroryzmu.

Następujące dane są niezbędne w celu realizacji warunków umowy, przez spełnienie ogólnie dostępnych i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Imię i nazwisko
PESEL lub dokument potwierdzający tożsamość
Adres korespondencyjny, e-mail lub numer telefonu
Numer rachunku bankowego
Nr portfela wirtualnego

Odmowa przedstawienia w/w danych osobowych jest równoznaczna z odmową podpisania umowy.

Twoje dane udostępniamy podmiotom prowadzącym księgowość, stronę internetową, systemy informatyczne. Podmioty są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy dotyczącej Państwa danych osobowych i zakazu rozpowszechniania ich na mocy podpisanej umowy z Awers-Art Sp. z o.o. Mamy prawo przekazania Państwa danych osobowych organom publicznym zwalczającym oszustwa i nadużycia.

Twoje dane przechowywane są od momentu podpisania pierwszej umowy pomiędzy stronami oraz po jej zakończeniu, w celu ewentualnych roszczeń dotyczących podpisanych umów, przestrzegania przepisów prawa związanych z księgowością, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, ewidencjonowaniu aukcji zakończonych sprzedażą, do 10 lat po zrealizowaniu ostatniej zawartej umowy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą (RODO):

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
A. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody, jakiej udzielił Awers-Art Sp. z o.o.
B. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
C. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Awers-Art Sp. z o.o. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
D. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze wykonywanie umowy lub korzystanie z usług, które zgodnie z prawem Awers-Art Sp. z o.o. może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
A. Każdy ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Awers-Art Sp. z o.o. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Awers-Art Sp. z o.o., prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony internetowej oraz ułatwienie korzystania ze strony, a także badanie satysfakcji.
B. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
C. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i Awers-Art Sp. z o.o. nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe zostaną usunięte, wobec przetwarzania których wniesiono sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
A. Każdy ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
B. Prawo żądania usunięcia danych osobowych przysługuje, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b) wycofano określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane;
c) wniesiono sprzeciw wobec wykorzystywania danych osobowych w celach marketingowych;
d) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu podlega Awers-Art Sp. z o.o.;
f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
C. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Awers-Art Sp. z o.o. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Awers-Art Sp. z o.o. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Awers-Art Sp. z o.o., czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
A. Każdy ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Awers-Art Sp. z o.o. nie będzie też wysyłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
B. Prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych przysługuje w następujących przypadkach:
a) w razie kwestionowania prawidłowości swoich danych osobowych – wówczas Awers-Art Sp. z o.o. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osoba zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniesiono sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności osoby przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe.

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
Każdy ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce. Powyższe uprawnienie obejmuje:
a) dostęp do swoich danych osobowych;
b) informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych albo o kryteriach
ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskanie kopii swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
Każdy ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej.

7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
Każdy ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Każdy ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez osobę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Awers-Art Sp. z o.o. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Awers-Art Sp. z o.o. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Każdy może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

pl_PLPL