Zadzwoń do nas: +48 502 579 926
Wyślij nam email: biuro@awers-art.pl

REGULAMIN DOMU AUKCYJNEGO AWERS-ART

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin ten szczegółowo określa warunki przystąpienia do aukcji, i przeprowadzania aukcji obiektów powierzonych Awers-Art Sp. z o.o. celem sprzedaży.

2. DEFINICJE:

Poniższe wyrażenia użyte w regulaminie należy rozumieć:

a) Dom Aukcyjny – Awers-Art Sp. z o.o. ul. Prószkowska 83/1, 45-758 Opole,
NIP: 754-334-74-38
KRS: 0000945378
REGON: 520961910

b) Cena:

– Wywoławcza – jest to kwota, od której rozpoczyna się licytację

– Uzyskana – najwyższa oferta uzyskana po wyznaczonym zakończeniu aukcji

– Rezerwowa – jest to kwota minimalna ustalona pomiędzy autorem dzieła i Domem Aukcyjnym, i nie większa niż dolna wartość estymacji, za którą autor zgodził się sprzedać dzieło

– Zakupu – jest to kwota całkowita jaką Nabywca ma obowiązek uiścić po zakończeniu aukcji, nie podlegająca negocjacjom. Uwzględnia ona opłatę aukcyjną w wysokości 20% końcowej ceny obiektu (również w przypadku Sprzedaży Poaukcyjnej). Cena zakupu zawiera podatek VAT (Dom aukcyjny wystawia fakturę VAT-marża).

c) Estymacja – orientacyjna kwota, podana po analizie rynku, która powinna zostać osiągnięta podczas licytacji

d) Umowa – umowa kupna-sprzedaży zawierana pomiędzy Domem Aukcyjnym, a Nabywcą po zakończeniu aukcji

e) Nabywca –osoba, której złożona oferta jest najwyższa w momencie zakończenia aukcji

f) Sprzedający – osoba zgłaszająca przedmiot aukcji celem sprzedaży

g) Uczestnik – osoba biorąca udział w aukcji (musi być zarejestrowana)

h) Przedmiot Aukcji – token cyfrowy (NFT) tworzony z obiektu autorstwa Sprzedającego. Unikatowość polega na utworzeniu jedynej kopii w procesie tworzenia tokena cyfrowego z przedstawianego obiektu, autentyczność i oryginalność potwierdzona jest certyfikatem podpisanym przez autora obiektu, załączanym do obiektu.

i) Sprzedaż Poaukcyjna – Sprzedaż za określoną kwotę bez licytacji, w przypadku, gdy nie osiągnięto Ceny Rezerwowej, bądź Ceny Wywoławczej, uzgadniana pomiędzy Sprzedającym, a potencjalnym Nabywcą.

j) Token cyfrowy (NFT) – Jednostka cyfrowa, niepowtarzalny token kryptograficzny reprezentujący dane aktywa. Wszystkie transakcje dotyczące tokena są zapisywane w zdelokalizowanej sieci Blockchain.

k) Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Domu Aukcyjnego Awers-Art.

3. AUKCJA I WARUNKI UCZESTNICTWA

a) Uczestnikiem aukcji możne zostać jedynie osoba posiadająca konto na stronie internetowej Domu Aukcyjnego, po pozytywnej weryfikacji jej tożsamości oraz złożeniu niezbędnych oświadczeń, w tym zobowiązania do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

b) Po rejestracji Dom Aukcyjny prześle link w celu weryfikacji tożsamości, złożone dane zostają wyłącznie do dyspozycji Domu Aukcyjnego zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności, i służą wyłącznie weryfikacji prawdziwości danych.

c) Każdy Uczestnik zobowiązany jest do posiadania portfela wirtualnego, obsługującego NFT tworzone w technologii ERC721_STANDARD (Ethereum).

d) Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyny, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.

4. LICYTACJA

a) Dom Aukcyjny prowadzi licytację online w czasie rzeczywistym, której zakończenie jest ściśle określone
(data i godzina zakończenia aukcji). Dzieło wystawione jest do licytacji co najmniej 10 dni przed planowanym zakończeniem aukcji.
Wszelkie informacje związane z planowanymi aukcjami zawarte są na stronie internetowej Domu Aukcyjnego w zakładce w „Aktualności”.

b) Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest pozytywna weryfikacja podczas rejestracji. O pozytywnej weryfikacji Uczestnik zostaje powiadomiony przed rozpoczęciem aukcji.

c) Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia po stronie Uczestnika, związane z łączem internetowym, a w szczególności z niemożności licytacji spowodowany awarią lub utratą połączenia internetowego.

d) Oferta w momencie zakończenia aukcji jest wiążąca, oferta złożona przed zakończeniem aukcji nie może zostać wycofana lub zmieniona przez Uczestnika w sposób inny niż przebicie złożonej oferty przez innego Uczestnika.

e) Licytacja Przedmiotu Aukcji jest prowadzona na podstawie umowy Domu Aukcyjnego ze Sprzedającym.

f) Przedmiot aukcji nie zostaje nabyty, jeżeli nie osiągnięto wartości Ceny Rezerwowej, chyba, że strony dojdą do porozumienia w trybie Sprzedaży Poaukcyjnej.

g) Zawarcie umowy sprzedaży z Nabywcą następuje bezpośrednio po zakończeniu aukcji, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w szczególności właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

h) Wszelkie treści związane z aukcjami są publikowane wyłącznie na stronie Domu Aukcyjnego w języku polskim. Dom Aukcyjny dopełni również wszelkich starań celem publikacji treści związanych z aukcjami w języku angielskim.

i) Dom Aukcyjny stosuje następujące postąpienia:

Przedział cenowy Postąpienie
2.000zł – 5.000zł 200zł
5.000zł – 10.000zł 500zł
10.000zł – 25.000zł 1.000zł
25.000zł – 50.000zł 2.000zł
50.000zł – 100.000zł 5.000zł
100.000zł – 300.000zł 10.000zł
300.000zł – 800.000zł 20.000zł
> 800.000zł 50.000zł

5. PRZEDMIOT AUKCJI

a) Opisy przedmiotów aukcji przygotowuje i weryfikuje osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu historii sztuki, popartą publikacjami i wykonywaną pracą zawodową.

b) W szczególnych przypadkach Dom Aukcyjny może wycofać lub przerwać aukcję bez podawania przyczyny.
W takim przypadku nie zostaje wyłoniony zwycięzca.

6. PŁATNOŚCI I ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI

a) Token cyfrowy (NFT) z prezentowanego obiektu zostaje utworzony przez twórcę Dzieła i przesłany na wskazany podczas rejestracji portfel wirtualny Nabywcy. Ponadto autorstwo potwierdzane jest stosownym oświadczeniem twórcy potwierdzającym autentyczność Tokena cyfrowego (NFT) do 5 dni roboczych, po zaksięgowaniu kwoty wysokości Ceny Zakupu na rachunku bankowym Domu Aukcyjnego.
Nabywca zobowiązany jest do zapłaty całości Ceny Zakupu w ciągu 10 dni roboczych od momentu zakończenia aukcji. Wszelkie koszty transferu lub przewalutowania obciążają Nabywcę.

b) Dom Aukcyjny prowadzi rachunki w walutach: polski złoty, euro oraz dolar amerykański. W przypadku chęci opłacenia zobowiązania inną walutą należy o tym powiadomić Dom Aukcyjny drogą mailową.
Dla płatności dokonywanych w obcej walucie, zastosowanie ma kurs wymiany walut w banku Domu Aukcyjnego.

c) Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do dochodzenia sądowego realizacji umowy oraz naprawienia szkody poniesionej w związku z brakiem jej realizacji.

d) Dom Aukcyjny nie przyjmuje zwrotów wylicytowanych Przedmiotów Aukcji, jeżeli nie występuje żadna niezgodność związana ze szczegółowym opisem Przedmiotu Aukcji.

7. PRAWA AUTORSKIE

a) Nabycie własności tokena cyfrowego (NFT) w drodze licytacji nie powoduje przeniesienia autorskich praw osobistych lub majątkowych do Dzieła na Nabywcę.

b) Z tokenem cyfrowym (NFT) Nabywca otrzymuje również oświadczenie twórcy Dzieła, potwierdzające autentyczność nabytego tokena cyfrowego (NFT).

c) Nabywca tokena cyfrowego (NFT) jest wyłącznie uprawniony do rozporządzania nim niezależnie od woli twórcy Dzieła oraz bez uszczerbku dla samego Dzieła.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 styczeń 2022.

b) Zmiana niniejszego Regulaminu następuje poprzez opublikowanie treści zawierającej zmiany w Regulaminie na stronie internetowej Domu Aukcyjnego wraz ze wskazaniem terminu wejścia zmian w życie.

c) Dom Aukcyjny zobowiązany jest do zbierania i przetrzymywania danych osobowych Nabywców, których transakcja za Przedmiot Aukcji przekroczyła 15 000 euro zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu opisanych w Polityce Prywatności.

pl_PLPL